PočetnaKupovina

Reklamacije

 

U skladu članom 36. stav 1. Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru, članom 34. stav 5. Zakona o zaštiti potrošača (dalje: Zakon) i članom 51. tačka 7) Kodeksa poslovne etike, Direktor Privrednog društva “OTG” doo Beograd iz Beograda, Karadjordjeva br.42d ,Maloprodajni objekat “Auto Sport”,Beograd,Žička br.18-20(dalje: Trgovac) od 01.05.2013. godine donosi
 
 
PRAVILNIK O NAČINU, USLOVIMA I POSTUPKU REŠAVANJA PRIGOVORA POTROŠAČA
 
I Osnovne odredbe
 
Član 1
Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu, ovlašćenja, obaveze i odgovornosti zaposlenih u maloprodajnim objektima Trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.
 
(Ovaj model pravilnika sačinjen je za privredno društvo - trgovca - koje se bavi prodajom proizvoda. Ovaj model se može shodno primeniti i na davaoca usluga koji je, saglasno odredbi člana 34. stav 5. Zakona, dužan da svojim aktom bliže uredi način i uslove rešavanja prigovora.)
 
 
Član 2
Primena ovog pravilnika je obavezna u sledećim maloprodajnim objektima Trgovca.
 
 
Član 3
Na zahtev potrošača, odgovorno lice Trgovca dužno je da potrošaču stavi na uvid ovaj pravilnik.
 
 
Član 4
Potrošač, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji u maloprodajnom objektu Trgovca kupuje proizvode za lične i porodične potrebe.
 
Potrošačem se smatra i ovlašćeno lice zaposleno (nabavljač) u pravnom licu koje u maloprodajnom objektu Trgovca kupuje proizvode za neposrednu potrošnju u tom pravnom licu na osnovu zaključenog ugovora o redovnom snabdevanju određenim proizvodima.
 
Član 5
Lica zaposlena u maloprodajnom objektu Trgovca odgovorna su za isticanje cene proizvoda,izdavanje fiskalnog računa i za ostale obaveze utvrđene Zakonom i Zakonom o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru, u cilju tačnog informisanja potrošača.
 
 
Član 6
U postupku predaje i rešavanja prigovora potrošač ne plaća nikakvu naknadu.
 
 
Član 7
Lica zaposlena u maloprodajnim objektima Trgovca dužna su da se prema potrošačima ophode sa primerenim poštovanjem i ljubaznošću.
 
U svakom maloprodajnom objektu Trgovca potrošači mogu da upišu svoja zapažanja, predloge i sugestije u Knjigu utisaka koja se nalazi na vidnom mestu.
 
 
Član 8
Ovaj pravilnik primenjuje se samo na kupljene proizvode za koje se ne izdaje garantni list.
Za tehničke proizvode za koje davalac garancije jemči ispravno funkcionisanje u garantnom roku primenjuju se pravila iz čl. 21, 23. i 58. Zakona i čl. 501. do 507. Zakona o obligacionim odnosima.
 
 
II Prava potrošača na prigovor i po osnovu prigovora
 
 
Član 9
Potrošač ima pravo prigovora na kupljeni proizvod zbog nedostataka koji su nastali, u roku od šest meseci od dana kupovine.
 
Istekom roka iz stava 1. ovog člana potrošač gubi pravo na podnošenje prigovora.
 
 
Član 10
Potrošač može podneti prigovor zbog:
- vidljivih nedostataka na proizvodu koje je on imao u trenutku prodaje, bez obzira da li su oni prodavcu bili poznati;
- skrivenih nedostataka proizvoda koji se pojave posle prodaje ako su oni posledica uzroka koji je postojao pre prodaje;
- nekorektnog odnosa prodavca prema potrošaču;
- uskraćivanja drugih prava potrošača utvrđenih Zakonom i drugim propisima.
 
 
Član 11
Nedostatak na kupljenom proizvodu postoji kad proizvod nema:
- potrebna svojstva za njenu redovnu upotrebu;
- potrebna svojstva za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je prodavcu bila poznata;
- propisana svojstva;
- posebna ugovorena ili uobičajena svojstva.
Kod kupovine proizvoda po uzorku ili modelu nedostatak postoji kad kupljeni proizvod nije saobrazan uzorku, odnosno modelu, osim ako je uzorak, odnosno model zaposleni kod Trgovca pokazao potrošaču samo radi obaveštenja.
 
 
Član 12
Potrošač nema pravo na prigovor ako je:
- propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 9 ovog pravilnika;
- nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom članova njegovog porodičnog domaćinstva;
- kupio proizvod na rasprodaji;
- kupio proizvod sa nedostatkom po sniženoj ceni;
- reklamacioni list popuni netacno ,neuredno ili nekompletno;
- neovlasceno lice izvrsilo ugradnju proizvoda;
- ugradnja proizvoda izvrsena mimo uputstva proizvodjaca;
- nepaznjom potrosaca doslo do mehanickog ostecenja proizvoda;
- proizvod iz komisione prodaje;
- prigovor podnet bez fiskalnog racuna prodavnice u kojoj je kupljen;
- prigovor podnet bez fiskalnog racuna ovlascenog servisa koji je izvrsio uslugu ugradnje proizvoda .
Takodje ,potrosač nema pravo na prigovor (reklamaciju) ako mimo strucne preporuke Trgovca,uputstva proizvodjaca ili kataloskih normativa ,zahteva kupovinu odredjenog proizvoda.U tom slucaju ,Trgovac ce postupiti po zahtevu ,uz pismenu saglasnost potrosaca i naznaku na fiskalnom racunu da je proizvod bez prava na reklamaciju.
 
 
 
Član 13
U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Trgovca, potrošač ima pravo na:
- zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;
- vraćanje iznosa plaćenog za proizvod sa nedostatkom u visini maloprodajne cene na dan vraćanja proizvoda;
- otklanjanje nedostatka na proizvodu.
 
 
Član 14
Ako potrošač pretrpi štetu prouzrokovanu upotrebom proizvoda sa nedostatkom, može od Trgovca da zahteva naknadu štete.
Sporazum o naknadi štete Trgovac je dužan da izvrši u roku od osam dana od njegovog zaključenja.
Ukoliko Trgovac i potrošač ne zaključe sporazum o naknadi štete, potrošač će navedeno pravo ostvarivati pred nadležnim sudom.
 
 
Član 15
Trgovac i potrošač se mogu sporazumeti da potrošač zadrži proizvod sa nedostatkom uz srazmerno sniženje njegove cene.
 
 
III Obaveze i odgovornost Trgovca
 
 
Član 16
Preuzimanjem kupljenog proizvoda rizik slučajne propasti ili oštećenja proizvoda prelazi sa Trgovca na potrošača.
 
 
Član 17
Trgovac ne odgovara za neznatne materijalne nedostatke na kupljenom proizvodu.
 
 
Član 18
Kad prodaje proizvode sa nedostatkom po sniženoj ceni Trgovac je dužan da ih izdvoji od drugih proizvoda i da upozori potrošače na postojeće nedostatke.
 
Na proizvodima iz stava 1. ovog člana Trgovac je dužan da istakne jasno i vidljivo obaveštenje o njihovim nedostacima i sniženoj ceni i upozorenje da ne odgovara za te nedostatke.
 
 
IV Način i uslovi rešavanja prigovora
 
 
Član 19
Potrošač je dužan da podnese prigovor u što kraćem roku od otkrivanja nedostatka na kupljenom proizvodu, a najkasnije u roku utvrđenom u članu 14 ovog pravilnika.
 
 
Član 20
Potrošač je dužan da uz prigovor dostavi fiskalni račun (isečak) o kupljenom proizvodu u originalu.
 
 
Član 21
Potrošač podnosi prigovor u pismenoj formi reklamacionog lista Trgovca.
 
 
Član 22
Pravo na prigovor i prava po osnovu prigovora potrošač ostvaruje u maloprodajnom objektu Trgovca u kom je kupio proizvod sa nedostatkom.
 
 
V Postupak rešavanja prigovora
 
 
Član 23
Prigovor sa priloženim fiskalnim računom potrošač podnosi ovlašćenom licu za prijem reklamacija zaposlenom kod Trgovca.
 
Uz prigovor potrošač licu iz stava 1. ovog člana predaje proizvod sa nedostatkom.
 
 
Član 24
Ukoliko na to pristane, potrošač može podneti prigovor u direkciji Trgovca ili na drugom mestu na koje ga uputi odgovorno lice zaposleno u maloprodajnom objektu u kome je kupljen proizvod sa nedostatkom.
 
 
Član 25
Trgovac je dužan da obezbedi prijem prigovora potrošača u svojim maloprodajnim objektima tokom celog radnog dana.
 
 
Član 26
Lice ovlašćeno za prijem reklamacija dužno je da primi prigovor potrošača i da mu potvrdi prijem proizvoda na njegovom primerku prigovora ili da mu preda posebnu potvrdu o prijemu.
 
Jedan primerak potvrde ovlašćeno lice zaposleno kod Trgovca zadržava u maloprodajnom objektu.
 
 
Član 27
Ukoliko postoji mogućnost, ovlašćeno lice kod Trgovca rešiće prigovor u maloprodajnom objektu istog dana kada je prigovor podnet.
 
Ako takva mogućnost ne postoji, ovlašćeno lice je dužno da obavesti potrošača da će njegov prigovor rešavati reklamaciona komisija u roku od osam dana od njegovog prijema.
 
 
Član 28
Odluku po prigovoru potrošača reklamaciona komisija donosi u pismenoj formi i dostavlja je potrošaču najkasnije u roku od osam dana od njenog donošenja.
 
 
VI Ostale odredbe
 
 
Član 29
U slučaju kršenja odredaba ovog pravilnika odgovorna lica Trgovca podležu disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti.
 
 
Član 30
Izmene i dopune ovog pravilnika vrše se po istom postupku koji važi za njegovo donošenje.Sastavni deo ovog Pravilnika je i Reklamacioni list Trgovca
 
 
Član 31
Ovaj pravilnik stupa na snagu 01.05.2013. godine kada je poceo sa radom maloprodajni objekat .
 
 
U Beogradu , 01.05.2013.godine